XXI. ročník
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :
    1)  Místo : střelnice  SSK  Nové  Lesy  u  Dvora králové
    2)  Termín konání : 21. září  2013 kalend. č. soutěže:  0622
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Petr  Hojnic   2 - 229                                                předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR        -   Jiří  Čapek   2 - 185                                                člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR            -      Jarmila Dvořáčková   2 - 071                člen  s.v.
řídící  střelby                   -      Milan  Haas  2 - 226
správce a vel. střelnice   -    stanoví provozovatel - SSK  Nové Lesy
tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera 
zdravotník                       -      Jarmila  Dvořáčková
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :
   1)   Soutěžní VPs,Vrs 2  - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem), standartní provedení discipliny
         discipliny : 5+15 ran na vzd. 25 m na terč  135/P  -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních)
Rychlá střelba - velkorážnou pistolí (revolverem) na 25 m - 12 ran s přebitím v pevném čase 100 sec.
na  terč  " Policejní parkur " - (figura s kruhy)
   MPu   - střelba z malorážné pušky, 5 + 20 ran v čase 2 + 8 minut  na  25 m  vstoje ,
na kruhový terč ø 12 cm - zásobníky jsou povoleny
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Malorážná puška standartní - ráže 5,6  LR, standartní miřidla, optika zakázána.
Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
a jiných omamných látek během soutěže apod.).
Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná ! 
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :
1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí 
a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
přejímky zbraní.
3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže
pojištěni hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele 739 162 116.
5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč    
7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní
 9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
 9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin
13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků  
             14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1 - dne 20.8.2013
 Jiří  Čapek Petr  Hojnic   
                                 hlavní rozhodčí soutěže       ředitel soutěže
     2 - 185      2 - 229