XII. ročník
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :
    1)  Místo : střelnice SBTS Hostinné
    2)  Termín konání : 9. 11. 2013 kalend. č. soutěže:  0625 outěže  0628
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Jiří  Čapek   2 - 185                                                předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR        -   Petr  Hojnic  2 - 229                                               člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR               -   Jarmila  Dvořáčková  2 - 071      člen  s.v.
řídící  střelby                       -   Milan  Votoček  2 - 123
správce a vel. střelnice     -  stanoví provozovatel - SSK  Nové Lesy
tajemník - hospodář         -   Tomáš  Jezbera 
zdravotník                            -   Jarmila  Dvořáčková
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :
   1)   Soutěžní VPs,Vrs 2  - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na 25 m.na terč 135/P 
         discipliny :  -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních)
VPs,Vrs 2  - střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč  135/P na čas ( H = z - t )
VPs,Vrs 2  -  střelba velkorážnou pistolí (rev.),11 ran na 1 x gong na 15 m (povinnost  sestřelit),
     zbytek ran na terč SČSD 2 (11,10,9,8 bodů) 25 m.  (  H = z - t )
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
a jiných omamných látek během soutěže apod.).
Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná ! 
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :
1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí 
a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
přejímky zbraní.
3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ  jsou během celé soutěže pojištěni hromadnou
pojistkou SVZ ČR  č. 080000690 Alianz a.s.   Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje
uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
v Trutnově.
5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč    
7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní
 9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
 9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin
13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků  
             14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1 
Petr  Hojnic  Jiří  Čapek
hlavní  rozhodčí      ředitel soutěže
2 - 229      2 - 185
 
Propozice ke stažení ZDE