Letní  cena  KVZ   Trutnov 1
XVII. ročník
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :
    1)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1      r.č.  08 -  47 -  01
    2)  Termín  -  místo : sobota  23. června  2012   -   střelnice   SSK   Nové  Lesy
    3)  Poř. č. soutěže : 0615
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -    Milan  Haas   2 - 226,                                               předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR       -     Pavel  Dvořáček   1 - 012                                         člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR            -   Jarmila Dvořáčková   2 - 071                                     člen  s.v.
řídící  střelby                   -    Milan  Haas   2 - 226
inspektor  zbraní             -    Dobroslav  Liška   2 - 180
správce a vel. střelnice   -     stanoví  SSK  Nové Lesy
tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera 
zdravotník                       -    Jarmila  Dvořáčková
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :
   1)   Soutěžní 1) VPs,VRs 6  mířená střelba velkorážnou pistolí (revolverem) -  5+15 ran  na  25 m
         discipliny :  na terč  135 P1 (red.)  -  v čase  2 +  6  minut
                                  2) akční střelba  bojová střelba z velkorážové pistole (revolveru) - volná úloha -  12 ran s přebitím 
tj. 6 ran na terč SČS-D1 a  6 ran na terč  P 037  na  25 m, v čase 60 s
3) akční střelba  bojová střelba z velkorážové pistole (revolveru) - volná úloha -  12 ran s přebitím 
tj. 6 ran na terč SČS-D2 a  6 ran na terč  P 037  na  25 m, na čas  (H = z/t)
4)   MPu 2  - střelba z malorážné pušky, jednotlivě nabíjenými ranami na 25 m  vstoje  
 na 2 terče (velikosti 135 P2) -  5 nástřel+10 (5+5) ran v čas. limitu  2 + 4 minuty  
    2)  Provedení disciplin:  dle  " Pravidel sportovní činnosti SVZ " - soutěž jednotlivců, jednotná kategorie
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná ! 
    3)  Zbraně a střelivo :   Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
Malorážná puška standartní - ráže 5,6  LR, standartní miřidla, optika zakázána.
   Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !
    4)  Hodnocení : Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
    5)  Bezpečnost Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
a jiných omamných látek během soutěže apod.).
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :
1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
doklady (ZP, průkaz zbraně, OP,členský nebo služební průkaz)
Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady.
Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
přejímky zbraní.
3) Pojištění - zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže
pojištěni hromadnou pojistkou SVZ ČR  č. 080000690 Alianz a.s.
4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
ve Dvoře Králové, pohotovostní telefon pořadatele 732 169 116.
5) Protesty -  písemně HR s vkladem 200 Kč, nejpozději do 20 minut po zveřejnění výsledků.
6) Příspěvek na organizaci soutěže:   100,- Kč    
7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní
 9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
 9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin
13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků  
             14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.
Propozice soutěže byly schváleny radou  KVZ Trutnov 1  dne  4.5.2012
                         Pavel  Dvořáček Milan  Haas   
                       předseda  KVZ  Trutnov 1
                            hlavní  rozhodčí  ředitel soutěže
                                   1 - 012  2 - 226

Propozice ke stazeni ZDE