XllI. ročník      
                 
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :            
                 
    1)  Místo : střelnice   SBTS  Hostinné          
                 
    2)  Termín konání : 14.7. 2018       kalend. č. soutěže: 0619
                 
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                 
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Milan  Haas   1 - 093                                                předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR        -  Jarmila  Dvořáčková   2  - 071                                         člen  s.v.                    člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR               -       -   Lukáš  David      2 - 341                      člen  s.v.
  řídící  střelby                       -  Vladimír Franěk   2 - 340      
  tajemník soutěže               -  David Fejkl    3 - 139    
  správce a vel. střelnice    -    stanoví provozovatel - SBTS   Hostinné     
  zdravotník                           -    Jarmila  Dvořáčková      
                 
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
   1)   Soutěžní aVPs,aVrs                - střelba na papírové a kovové padací terče na čas s přebitím   
         discipliny :  4 X  - hodnocení  H = z : t ,v papírových terčích se počítají dva nejlepší zásahy
     (terče mají tři bodované zóny   5,3,1  bod),kovové terče musí být ses-
        třeleny  a jejich bodová hodnota je  5 bodů,počet nábojů není stanoven 
                 
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 9 -  12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno plášťové střelivo !!!,
  "magnum",průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.  
  Opaskové pouzdro na straně střílející ruky,min.2 zásobníky v pouzdře na opasku.  
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
                 
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
  se započítávají výsledky všech čtyř disciplín,přepočtené v procentech úspěšnosti vůči prvnímu.
  Za 1.-3. místo medaile,diplom a věcné ceny .        
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
  a jiných omamných látek během soutěže.) !        
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
  Z důvodů střelby na kovové terče se doporučují dlouhé kalhoty a rukávy.
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :            
  1) Účast – členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
  doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži je na vlastní nebezpečí 
  a vlastní náklady a soutěžící zodpovídají  za případnou škodu či újmu na zdraví  jimi způsobenou !
  Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.    
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
  přejímky zbraní.            
  3) Pojištění -  zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže pojištěni  
   hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP.Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje
  uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.        
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  v Trutnově .            
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příležitostný příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč        
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                 
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.  
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.      
  Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1         
  Soutěžící svým podpisem na prezenční listině potvrzují svúj souhlas s propozicemi soutěže.
                 
Milan  Haas           Jarmila  Dvořáčková  
předseda KVZ Trutnov 1                      hlavní rozhodčí   2 - 071  

 

 

Propozice ke stažení ZDE