XxVll. ročník

 

A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :

 

    1)  Místo : střelnice  SSK  Vrchlabí

 

    2)  Termín konání : 8.9. 2018 kalend. č. Soutěže:  0625

 

    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01

 

    4)  Organizační předseda, řed. soutěže    -   Petr Hojnic  2 - 229                                             předseda  s.v.

         a  soutěžní místopředseda - HR        -    Jarmila Dvořáčková   2 - 071                                        člen  s.v.       Milan  Haas  1 - 093                  člen  s.v.

         výbor : PHK  - zást. HR -   Jarmila Dvořáčková   2 - 071              člen  s.v.

řídící  střelby                       -    Lukáš  David  2 - 340 -   Vladimír  Franěk  2 - 340

inspektor  zbraní                -          Lukáš  David  2 - 341

správce  střelnice              -    stanoví provozovatel - SSK  Vrchlabí

tajemník - hospodář         -    Tomáš  Jezbera

zdravotník                            -    Jarmila  Dvořáčková

 

B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :

 

   1)   Soutěžní VPs,VRs - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na vzd.25 m.na terč 135 P

   1)   Soutěžní -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních) ( H = z )

aVPs,aVRs střelba velkorážnou pistolí (rev.),6+6 ran  na terč S 90 a MT1 za 40 s( H = z)

MPu střelba malorážnou puškou 5+20 ran v stoje na mezinár. vzduch. terč

v čase 2 min.(5 ran nástř.)+ 8 min.(20 ran soutěžních)  ( H = z ), 25 m

Po skončení soutěže bude možno plnit disciplínu 1A  a  1B pro  KVAS ( Upu na 50 m) !!!

 

    2)  Zbraně a střelivo :       Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním

provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,

laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.

Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",

průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.

Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !

    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí

se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.

    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené

         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření

a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu

a jiných omamných látek během soutěže apod.).

Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !

C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :

1) Účast - členi SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými

doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí

a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.

2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně přejímky zbraní.

 

3) Pojištění -  zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže pojištěni 

hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP.Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje

uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.

4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice

ve Vrchlabí, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.

5) Protesty -  písemně HR s vkladem 300 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.

6) Příležitostný příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč   

7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.

 

       Časový  plán : 8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní

9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích

9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin

13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků 

             14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků

 

D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :

Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic. 

Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.

Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1

 

Petr  Hojnic     Milan  Haas

ředitel závodu                předseda KVZ Trutnov 1

2 - 229 hlavní rozhodčí      1 -093

 

Propozice ke stažení ZDE