Xvlll. ročník        
                   
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :              
                   
    1)  Místo : střelnice  SBTS Hostinné            
                   
    2)  Termín konání : 10.11.2018     kalend. č. Soutěže:  0634      
                   
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01            
                   
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Petr Hojnic  2 – 229                                               předseda  s.v.  
         a  soutěžní místopředseda - HR        -   Milan  Haas  1 - 093                                                        člen  s.v.  
         výbor : PHK  -  zást.  HR            -      Jarmila Dvořáčková   2 – 071                člen  s.v.  
  řídící  střelby                   -      Vladimír  Franěk  2 - 340        
  inspektor  zbraní             -     Lukáš  David   2 - 341        
                   
  správce a vel. střelnice   -    stanoví provozovatel - SBTS  Hostinné      
  tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera           
  zdravotník                       -      Jarmila  Dvořáčková          
                   
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :                
                   
   1)   Soutěžní úlohy VPs,VRs   - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na vzd.25 m.na terč  135/P   
       -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních) ( H = z )    
  VPs,VRs   - střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč 90S(rukojmí)  v čase 2 min.( H = z  )
  aVPs,aVRs   - střelba velkorážnou pistolí (rev.), 5+5 ran, na  terč Terorista a terč MT 1   v čase 60 sekund
  aVPs,aVRs   -12 ran na 2x gong (á 10 b.) a terč P 037r (15 m) a 135P v čase 70 sekund ( H = z)  
                   
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním  
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,  
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.  
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",  
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.      
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !        
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí  
  se započítávají výsledky obou disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.  
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené  
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření  
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu  
  a jiných omamných látek během soutěže apod.).        
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !           
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :              
  1) Účast – členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými  
  doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí   
  a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.  
  Kategorie : Senior  50 – 59 let ,    Veterán  60 +          
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně  
  přejímky zbraní.              
  3) Pojištění -  zaprezentovaní členové SVZ a pozvaní hosté jsou během celé soutěže pojištěni    
   hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310000010 VZP.Ostatním účastníkům pořadatel doporučuje  
  uzavřít si vlastní krátkodobé pojištění.          
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice  
  v  Trutnově, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.        
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 300 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.  
  6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč            
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.      
                   
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní          
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích  
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin          
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků      
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků    
                   
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :              
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.      
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.        
  Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1           
  Kontaktní tel : 775 851 152            
                   
Milan  Haas       Petr  Hojnic    
předseda KVZ Trutnov 1          ředitel soutěže    
hlavní  rozhodčí            2 – 229      
1 - 093              

 

Propozice ke stažení ZDE