XxVlIl. ročník      
                 
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :            
                 
    1)  Místo : střelnice  SSK  Vrchlabí            
                 
    2)  Termín konání : 7.9. 2019     kalend. č. Soutěže:  0625    
                 
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                 
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže    -   Vladimír  Franěk  2 - 340                                     předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR        -    Jarmila Dvořáčková   2 - 071                                        člen  s.v.       Milan  Haas  1 - 093                    člen  s.v.
         výbor : PHK  - zást.   HR  -   Jarmila Dvořáčková   2 - 071                 člen  s.v.
  řídící  střelby                       -    Lukáš  David  2 - 341  -    Lukáš  David  2 - 341      
  inspektor  zbraní                -     -    David Fejkl   2 - 371      
  správce  střelnice              -    stanoví provozovatel - SSK  Vrchlabí    
  tajemník - hospodář         -    Tomáš  Jezbera         
  zdravotník                            -    Jarmila  Dvořáčková      
                 
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                 
   1)   Soutěžní VPs,VRs   - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na vzd.25 m.na terč 77 P
       -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních) ( H = z )  
  aVPs,aVRs   střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč P 037 za 20 s.( H = z)
  aVPs,aVRs   -střelba velkorážnou pistolí (rev.)6+6 ran na terč FBI a střed 77P (15 m) za 40 s.
  MPu střelba malorážnou puškou 5+20 ran v stoje na MVP terč    
     v čase 2 min.(5 ran nástř.)+ 8 min.(20 ran soutěžních)  ( H = z ), 25 m  
                 
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.    
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
  se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a Provozní řád střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu    
  a jiných omamných látek během soutěže ).        
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :            
  1) Účast - členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
  doklady (ZP, průkaz zbraně). Start na soutěži na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. 
   Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.    
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně přejímky zbraní.
  3) Pojištění -  všichni účastníci soutěže jsou  pojištěni hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310001770 VZP. 
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  ve Vrchlabí, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.      
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příležitostný příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč        
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
  8) Podpisem prezenční listiny,účasníci souhlasí se zpracováním osobních údajů.  
                 
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
                 
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.    
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.      
  Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1         
                 
 Vladimír  Franěk             Milan  Haas  
ředitel závodu                     předseda KVZ Trutnov 1  
2 - 340       hlavní rozhodčí      1 -093  
             
                 

Propozice ke stažení ZDE