XXlX. ročník      
                 
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :              
                 
    1)  Místo : střelnice  SBTS  Hostinné          
                 
    2)  Termín konání : 18.6.2022     kalend. č. soutěže:  0618    
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                 
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Petr  Hojnic  2 – 229                                              předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR        -   Milan  Haas  1 – 093                                                      člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR               -  Jarmila Dvořáčková   2 - 071                člen  s.v.
  řídící  střelby                      -  Vladimír Franěk  2 - 340      
  inspektor zbraní                -   Lukáš David  2 - 341       
  správce a vel. střelnice   -    stanoví provozovatel - SBTS Hostinné    
  tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera         
  zdravotník                          -     Jarmila  Dvořáčková        
                 
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                 
   1)   Soutěžní VPs,Vrs   - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na 25 m.    
         discipliny :    -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních),na terč PS 07 Ťaman
  aVPs,aVrs  - střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč P 77 za 40 s.   
  aVPs,aVrs  - střelba velkorážnou pistolí (rev.),6+6 ran na terč 135P-1 a FBI za 50 s.
  Vpu,Upu  - střelba z velkorážné pušky  na 25 m  vstoje na  terč Rukojmí red.  
       5 nástř.ran + 20 ran v čase 2 + 8 minut      
    Provedení 2 a 3 disciplíny je z opaskového pouzdra !!!    
                 
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.    
  Velkorážná puška opakovací nebo samonabíjecí - standartní miřidla, optika zakázána.
  Opaskové pouzdro na straně střílející ruky,dle pravidel SVZ ČR .    
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
  se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
  a jiných omamných látek během soutěže apod.).      
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :              
  1) Účast - členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
  doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí 
  a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
  přejímky zbraní.            
  3) Pojištění - všichni účastníci jsou během celé soutěže pojištěni      
   hromadnou pojistkou OV ČR  č. 1310001770 VZP.      
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  v Trutnově, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.      
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 500 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč            
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                 
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, losování, zahájení soutěže, porada rozhodčích
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.    
  Případné změny budou  vyhlášeny před zahájením soutěže.      
                 
                          Milan  Haas                Petr  Hojnic  
předseda KVZ Trutnov 1                    ředitel soutěže  
 hlavní rozhodčí                     2 -229  
1 - 093            

Propozice ke stažení ZDE