XXll. ročník      
                 
A/    VŠEOBECNÁ   USTANOVENÍ  :            
                 
    1)  Místo : střelnice  SBTS Hostinné          
                 
    2)  Termín konání : 5.11.2022     kalend. č. Soutěže:  0635    
                 
    3)  Pořadatel : KVZ  Trutnov 1,     reg.č. 08-47-01          
                 
    4)  Organizační předseda, řed. soutěže   -   Petr Hojnic  2 – 229                                               předseda  s.v.
         a  soutěžní místopředseda - HR        -   Milan  Haas  1 - 093                                                        člen  s.v.
         výbor : PHK  -  zást.  HR            -      Jarmila Dvořáčková   2 – 071                člen  s.v.
  řídící  střelby                   -      Vladimír  Franěk  2 - 340      
  inspektor  zbraní             -     Lukáš  David   2 - 341      
                 
  správce a vel. střelnice   -    stanoví provozovatel - SBTS  Hostinné    
  tajemník - hospodář        -    Tomáš  Jezbera         
  zdravotník                       -      Jarmila  Dvořáčková        
                 
B/   TECHNICKÁ  USTANOVENÍ  :              
                 
   1)   Soutěžní úlohy VPs,VRs   - přesná střelba velkorážnou pistolí (revolverem),5+15 ran na vzd.25 m.na terč P-77 neg. 
       -  2 min. (nástř. 5 ran) +  6  min. (15 ran soutěžních) ( H = z )  
  VPs,VRs   - střelba velkorážnou pistolí (rev.),10 ran na terč 90S(rukojmí)  v čase 2 min.( H = z  )
  aVPs,aVRs   - střelba velkorážnou pistolí (rev.), 5+5 ran, na  terč R 110 a terč SČSD2   v čase 60 sekund
  aVPs,aVRs   -11 ran na 1x gong,  terč PS 07 (15 m) a 135P v čase 70 sekund ( H = z) 
                      Úloha 2 - 4  se střílí z opaskového pouzdra .    
                 
    2)  Zbraně a střelivo :        Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně). Pistole a revolvery ve standartním
  provedení, bez úprav, ráže 7,62-12 mm. Zákaz jakéhokoliv druhu optiky na zbrani, kolimátoru,
  laserového zaměřovače a zakázaných doplňků zbraně dle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.
  Náboje se středovým zápalem a jednotnou střelou, není povoleno střelivo "magnum",
  průbojné a ostatní zakázané střelivo podle § 4 zákona č. 119/2002 Sb.    
  Dalekohledy a jiné střelecké pomůcky jsou zakázány !      
    3)  Hodnocení :      Vlastní soutěž se řídí platnými "Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR.  Do celkového pořadí
  se započítávají výsledky všech disciplin. Za 1.- 3. místo - medaile, diplomy a drobné věcné ceny.
    4)  Bezpečnost      Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti, dbát zvýšené
         soutěže : opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem,  přísně dodržovat bezpečnostní opatření
  a místní bezpečnostní pravidla střelnice ( zákaz kouření na střelnici, požívání alkoholu
  a jiných omamných látek během soutěže apod.).      
  Ochrana  zraku  a  sluchu  povinná !         
C/   ORGANIZAČNÍ  USTANOVENÍ  :            
  1) Účast – členové SVZ ČR, SBTS, ČSS, ČA, Policie a ost.organizací s platnými předepsanými
  doklady (ZP, průkaz zbraně, členský nebo služební průkaz). Start na soutěži na vlastní nebezpečí 
  a vlastní náklady. Soutěže se mohou zúčastnit jako soutěžící i funkcionáři a rozhodčí.
  Kategorie : Senior  50 – 59 let ,    Veterán  60 +        
  2) Prezentace - všichni účastníci se před zahájením soutěže včas zaprezentují včetně
  přejímky zbraní.            
  3) Pojištění -  všichnni účastníci jsou během celé soutěže pojištěni hromadnou pojistkou  
   OV ČR  č. 1310000010 VZP.          
  4) Zdravotní zabezpečení - zdravotníkem na střelnici a vozidlem pořadatele do nemocnice
  v  Trutnově, pohotovostní telefon pořadatele 775 851 152.      
  5) Protesty -  písemně HR s vkladem 300 Kč, nejpozději do 15 minut po zveřejnění výsledků.
  6) Příspěvek na organizaci soutěže:    100,- Kč          
  7) Občerstvení - v omezeném množství lze zakoupit na střelnici.    
                 
       Časový  plán :  8,00  -   9,00        prezentace,  přejímka zbraní        
   9,00  -   9,15        nástup, poučení závodníků, zahájení soutěže, porada rozhodčích  
   9,15  -  13,15       plnění soutěžních disciplin        
  13,15  - 13,40       vyhodnocení soutěže, vyhlášení předběžných výsledků    
               14,00       vyhlášení výsledků, ukončení soutěže, odjezd účastníků  
                 
D/   SCHVALOVACÍ  USTANOVENÍ  :            
  Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny propozic.    
  Změny by byly vyhlášeny před zahájením soutěže.      
  Propozice byly schváleny radou KVZ Trutnov 1         
  Kontaktní tel : 775 851 152          
                 
Milan  Haas       Petr  Hojnic  
předseda KVZ Trutnov 1          ředitel soutěže  
hlavní  rozhodčí            2 – 229    

 

Propozice ke stazení ZDE