PROPOZICE

ÚR SVZ ČR ve spolupráci s KVZ Trutnov1 a KVZ Vrchlabí
pořádá


Slavnostní soutěž u příležitosti
40.výročí
vzniku SVZ ČR

znak
Hostinné dne 14. 11. 2009

střelnice SBTS Hostinné

Všeobecná ustanovení :
Organizátor soutěže: KVZ Vrchlabí r.č. 08 – 47 - 02
KVZ Trutnov 1 r.č. 08 – 47 – 01
Termín konání : 14. listopadu 2009
Místo konání : Hostinné – střelnice SBTS
Složení organizačního a soutěžního výboru :
Ředitel soutěže – předseda s. výboru : Paska Jiří 2 - 126
Hlavní rozhodčí – místopř. s. výboru : Dvořáček Pavel 1 - 012
PHK – zást. HR – člen s. výboru : Votoček Milan 2 - 123
Řídící střelby : Liška Dobroslav 2 - 180
Inspektor zbraní : Haas Milan 3 - 064
Správce střelnice : zástupce jmenovaný provozovatelem střelnice
Zdravotník : Dvořáčková Jarmila
Technická ustanovení :
1) Soutěžní discipliny : a) VPs, VRs 4 – mířená střelba na přesnost (5+30 ran – na 2 terče 135P)
vstoje na vzdálenost 25 m v čase 2+12 minut. Do každého soutěžního terče
15 ran.
b) Rychlopalba – rychlá střelba na 2 terče 135P – 6 ran (3+3) v čase 10 sec.
Tato disciplina bude provedena 2x.
2) Provedení disciplin : Soutěží se dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR. Společná kategorie
VPs, VRs. Závodník je povinen absolvovat celou soutěž jednou zbraní.
Účast funkcionářů v soutěži je povolena.
3) Hodnocení : Hodnocení dle Pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.
a) Pořadí do celostátní soutěže „Mířené střelby“ bude ohodnoceno diplomem
a medailí (jen členové SVZ ČR).
b) Celkové pořadí v součtu obou disciplin bude odměněno drobnými
cenami a diplomy (včetně hostů).
4) Zbraně a střelivo : Vlastní, s předepsanými doklady (ZP, průkaz zbraně) v rozsahu Pravidel
sportovní činnosti SVZ ČR a zákona č. 119/2002 Sb.
Organizační ustanovení :
1) Účast : Členové SVZ ČR a hosté (SBTS Hostinné – hodnocení jen „b“),
s platnými doklady (OP, ZP, průkaz zbraně, členský průkaz)
2) Prezentace : Na střelnici v době od 8.15 do 9.00 hod. včetně přejímky zbraní .
3) Pojištění : Zaprezentovaní členové SVZ ČR a hosté jsou během soutěže pojištěni
hromadnou pojistkou SVZ ČR č. 080000690 Alianz a.s.
4) Protesty : Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu písemně s vkladem 200,-Kč,
nejpozději do 15 minut po zveřejnění předběžných výsledků.
5) Zdravotní zabezpečení : Základní (lékárnička) na střelnici, dále vozidlem pořadatele neb RZP
do nemocnice ve Vrchlabí.
6) Ústroj a vybavení : Ústroj libovolná, chrániče sluchu a zraku jsou povinné!
7) Hospodářská ustanovení : Všichni účastníci startují na vlastní náklady, nebo na náklady
vysílajícího KVZ.
8) Občerstvení : Zajištěno, lze zakoupit v omezené míře na střelnici.
9) Bezpečnostní opatření : Všichni účastníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření stanovené
Pravidly sportovní činnosti SVZ ČR a Provozním řádem střelnice
(dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek
před a během soutěže).
10) Časový plán soutěže : 8,15 - 8,55 prezentace a přejímka zbraní
9,00 - 9,15 zahájení, rozprava a poučení o bezpečnosti
9,25 - 12,30 plnění soutěžních disciplin
13,00 - 13,30 vyhlášení výsledků a ukončení soutěže
11) Závěrečné ustanovení : Nedodržení zásad bezpečnosti , nesportovní chování bude potrestáno
okamžitou diskvalifikací závodníka.
Pořadatel si vyhrazuje za mimořádných okolností právo operativní změny
propozic soutěže. Seznámení se změnami propozic by proběhlo během
rozpravy před zahájením soutěže.
Každý účastník soutěže je povinen řídit se ustanoveními těchto
propozic !

Schvalovací ustanovení : Propozice soutěže byly projednány a schváleny Oblastní radou SVZ ČR
Krkonošské oblasti v Trutnově - dne 20.10. 2009 .
Ředitel soutěže
Paska Jiří
předseda KVZ Vrchlabí
Hlavní rozhodčí
Dvořáček Pavel
předseda KVZ Trutnov 1

propozice_slav_40.doc 120.00 Kb 11/11/2009, 16:34